فروش - لیست آثار

گردباد فروش

مارک ویکتور هانسن

3,000 تومان

فروش به افراد سرشناس

مارک ویکتور هانسن

2,000 تومان

افزایش سرعت فروش

باب یوریچاک

16,900 11,830 تومان

فوق ستاره فروش شوید

شادن پژواک

از 3,000 تا 7,000 از 2,100 تا 4,900 تومان

اتصال فروش

شادن پژواک

10,000 7,000 تومان

حقایق جدید فروش

شادن پژواک

7,000 4,900 تومان

هنر چانه زنی

نسل نواندیش

12,900 9,030 تومان

مذاکره قدرتمندانه فروش

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 1,750 تومان

مهارت در فروش پیچیده

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 1,750 تومان

خدمات پس از فروش

پادکست بازاریابی ایران

رایگان

پرورش نبوغ بازاریابی

پادکست بازاریابی ایران

رایگان