برندگان جوایز - لیست آثار

آهِ با شین

محمد کاظم مزینانی

از 14,500 تا 25,000 تومان

مردی که خواب نمی دید

داوود بختیاری دانشور

از 7,500 تا 18,000 تومان

مگیل

محسن‌ مطلق

از 2,000 تا 9,000 تومان

پایی که جا ماند

سید ناصر حسینی پور

از 15,000 تا 65,000 تومان