برگزیده کتاب سال شهید غنی پور - لیست آثار

دا (خاطرات سیده زهرا حسینی)

سوره مهر

از 15,000 تا 80,000 از 15,000 تا 63,200 تومان

رفاقت به سبک تانک

داود امیریان

از 9,000 تا 20,000 از 9,000 تا 15,800 تومان

شاه بی شین

محمدکاظم مزینانی

از 15,000 تا 30,000 از 15,000 تا 23,700 تومان