کتاب های برگزیده سمت خدا و زنده باد زندگی - لیست آثار