بیل گیتس - لیست آثار

مسیر مایکروسافت

سبکتو

از 2,800 تا 4,800 تومان