پویش کتاب خانه - لیست آثار

مگیل

محسن‌ مطلق

از 2,000 تا 9,000 تومان

رسول مولتان

سوره مهر

از 8,000 تا 23,000 تومان

اخبات

علی صفایی حائری

از 2,500 تا 15,500 تومان

اصیل آباد

سوره مهر

از 5,000 تا 12,000 تومان

اسماعیل

سوره مهر

از 11,900 تا 29,000 تومان

اقلیت

سوره مهر

از 11,000 تا 22,000 تومان

انسان در دو فصل

علی صفایی حائری

از 2,000 تا 12,000 تومان

آب هرگز نمی میرد

حمید حسام

از 11,500 تا 28,000 تومان

آبنبات هل دار

سوره مهر

از 16,000 تا 40,000 تومان

آبنبات دارچینی

مهرداد صدقی

از 13,500 تا 40,000 تومان

آن بیست و سه نفر

سوره مهر

از 15,000 تا 37,000 تومان

آنک آن یتیم نظرکرده

سوره مهر

از 15,000 تا 37,000 تومان

آن ها

سوره مهر

از 6,000 تا 28,000 تومان

پلاک طیبه

علی صفایی حائری

از 700 تا 22,500 تومان

بشنو از نی

علی صفایی حائری

از 2,500 تا 13,500 تومان

پایی که جا ماند

سید ناصر حسینی پور

از 15,000 تا 65,000 تومان

پنجره های تشنه

محمد قزلی

از 10,000 تا 40,000 تومان

تو می آیی

علی صفایی حائری

از 2,500 تا 9,500 تومان

حرکت

علی صفایی حائری

از 5,500 تا 21,500 تومان

خاطرات احمداحمد

سوره مهر

از 15,000 تا 40,000 تومان

دختر شینا

بهناز ضرابی زاده

از 12,000 تا 24,000 تومان

دختران آفتاب

امیرحسین بانکی

از 14,000 تا 48,000 تومان

دهکده خاک بر سر

فائضه غفار حدادی

از 17,000 تا 40,000 از 13,430 تا 28,000 تومان

رژیسور

سوره مهر

از 15,000 تا 37,000 تومان

رفاقت به سبک تانک

داود امیریان

از 9,000 تا 15,000 تومان