سردار سلیمانی - لیست آثار

قهرمان من

اکرم نجفی

20,000 15,800 تومان

از چیزی نمی ترسیدم

قاسم سلیمانی

22,000 17,380 تومان

فرمانده در سایه

وحید خضاب

از 15,000 تا 22,000 از 15,000 تا 17,380 تومان

رفیق خوشبخت ما

سیدعبدالمجید کریمی

رایگان

زبور مقاومت

محمدحسین بزی

49,500 39,105 تومان

عمو قاسم

محمدعلی جابری

22,000 17,380 تومان

این مرد پایان ندارد

سیدعلی بنی لوحی

40,000 31,600 تومان

مالک زمان

گروه شهید ابراهیم هادی

از 6,000 تا 12,000 از 6,000 تا 9,480 تومان

صبح شام

محمدحسن مصحفی

55,000 43,450 تومان

برادر قاسم

ابوذر مهروان فر

30,000 23,700 تومان