نسل سوم - لیست آثار

آشنایی با فقه

وجیهه عادلی

5,500 تومان

زبان تخصصی متون حقوقی 4

فاطمه السادات هاشمی دمنه

9,000 تومان

حقوق مدنی 8

مریم صفرپور

18,000 تومان

آیین دادرسی مدنی 3

فاطمه السادات هاشمی دمنه

15,000 تومان

متون فقه 3

احمد احسانی فر

20,000 تومان

حسابداری میانه 2

مجید بانوزاده یزدی

30,000 تومان

مبانی کارآفرینی

گلثومه رعنایی

12,500 تومان

پزشکی قانونی

لیلا هاشمی

20,000 تومان