کتاب طلایی - لیست آثار

آشنایی با فقه

وجیهه عادلی

5,500 تومان

زبان تخصصی متون حقوقی 4

فاطمه السادات هاشمی دمنه

9,000 تومان

حقوق مدنی 8

مریم صفرپور

18,000 تومان

آیین دادرسی مدنی 3

فاطمه السادات هاشمی دمنه

15,000 تومان

حقوق مدنی 6

مریم صفرپور

9,000 تومان

اصول حسابداری 3

میلاد احمدی

20,000 تومان

حقوق اداری 1

مریم صفرپور

12,500 تومان

متون فقه 3

احمد احسانی فر

20,000 تومان

حقوق مدنی 5

مریم صفرپور

12,500 تومان

متون فقه 2

امیر رضوان‌دوست

12,500 تومان

حقوق تجارت 2

سامان کتابی

15,000 تومان

حقوق مدنی 2

مریم صفرپور

9,000 تومان

حقوق اداری 2

شیرین طهماسبی

20,000 تومان

تربیت بدنی عمومی ۱

ناهید اسکندری

25,000 تومان

آیین دادرسی مدنی 2

فاطمه السادات هاشمی دمنه

12,500 تومان