آموزش بوم مدل کسب و کار ویژه استارتاپ ها

ارائه دهنده :drstartup.ir

گوینده :مهدی علیپور سخاوی

قیمت : رایگان