نظر شما چیست؟
قرن ها خونریزی در قاره اروپا میان پروتستان ها و کاتولیک ها بسیاری از روشنفکران قرن هیجدهم را متقاعد ساخت که دین عمومی تهدیدی برای هماهنگی اجتماعی محسوب می شود. و چنین شد که مهاجران اروپایی قاره امریکا و گریخته از آزار کلیسای انگلستان، دین را به قلمرو خصوصی وجدان فردی و خانه راندند. علیرغم این سابقه، هنجارهای مسیحیت پروتستان عمیقأ در شکل دادن به فرهنگ عمومی امریکایی و میراث ساختاری متناقض آن مؤثر بوده است...
بعضی از کاریکاتورهای اسلام هراسانه، نشان دهنده سطوح چندگانه بدگمانی امریکائی ها به اسلام، و جدیدترین تجلیات بیش از یک هزار سال تصویر منفی مسیحیان از اسلام اند...
ما امریکاییان باید به این شناخت واقعگرانه برسیم که هریک از آزادی هایی که پذیرفته ایم در مقابل آزادی دیگران و در تعاملی پویا به تعادل و معنا می رسند.اینکه همان روزنامه ترسیم کننده کاریکاتور نخست از [حضرت] محمد[ص] چاپ کاریکاتورهای استهزاکننده مسیح[ع] را به دلیل آنکه خشم مردم را برمی انگیزد نپذیرفته، نشان می دهد که سردبیران آن تصدیق دارند که حقوق باید با تکالیفی در تعادل باشد.بنابراین، چرا باید اعتراض «بالقوه» مسیحیان دلیل قابل قبولی برای خودسانسوری باشد و حال آنکه اعتراض «بالفعل» مسلمانان نمایانگر سانسوری نکوهیده؟
دیویی :
‫‬‮‭305/6970973
کتابشناسی ملی :
3201790
شابک :
978-964-12-0480-0
سال نشر :
1392
صفحات کتاب :
167
کنگره :
‫E184‭‬ ‭/م5‫‬‮‭گ2 1392

کتاب های مشابه اسلام هراسی