امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 30,000
خرید چاپی
88,000
15%
ت 74,800
نظر شما چیست؟
اگر آدمی در همین محدوده هفتاد سال مطرح باشد به بیش از سه اصل علم و اطلاعات، قراردادها و منافع مشترک هیچ احتیاج ندارد. در این سطح بر فرض، خدا اثبات شود و یا در اعتقاد انسان ریشه بگیرد و بر فرض هم که رسول و ولیّ و مذهب، موثر و مفید باشند، اما هیچ ضرورتی ندارند و لازم نیست که مبنای زندگی فردی و جمعی انسان باشند. این زندگی بیشتر از علم و قرارداد و منافع مشترک، چیز دیگری را نمی خواهد.اما اگر آدمی برای وسعتی بیش از هفتاد سال و با توجه به عوالمی دیگر، چه محتمل و چه متیقن بخواهد برنامه ریزی کند و بخواهد برای این استمرار و ارتباط حساب باز کند، دیگر علم و تجربه و قراردادها و منافع مشترک کارگشا نخواهند بود و نه تنها علم که حتی عقل و فلسفه او و عرفان و قلب او هم کفاف این همه رابطه را نخواهند داد. در این وسعت، آدمی محتاج وحی است.
در این مختصر، نشان داده شده که چطور وحی، یعنی بینات و کتاب و میزان، یعنی روش ها و اهداف و احکام، به تربیت رسول و تربیت او و روش هایش و با توجه به قدر و استمرار و ارتباط انسان و با توجه به ارزش ها و اهداف او، به تقدیر و تربیت و تشکل انسان روی می آورد و معرفتی را تشکیل می دهد که این معرفت به عهد و عبودیت و این عبودیت به جمع و جامعه و روابط آدمی و سپس به حکم و حکومت، می انجامد. این نوشته، نموداری است از معرفت دینی تا جامعه دینی، تا حکومت دینی که به مباحثی از قبیل شبهات در حوزه دین و حکومت دینی، حکومت در ادیان وحیانی، طرح کلی دین و نظام سازی و حکومت دینی در حوزه مسلمین و... می پردازد.
صفحات کتاب :
84
کنگره :
‫‬‭BL51‫‬‭‭/ص‌7‮ال‍ف‌‬4 1382
دیویی :
210
کتابشناسی ملی :
‭م‌82-17
شابک :
978-964-7803-10-6

کتاب های مشابه از معرفت دینی تا حکومت دینی