نظر دیگران

نظر شما چیست؟
این مجموع شامل چهار داستان با نام‌های «کجاوه»، «دوتار»، «نی‌سواران» و «چاپار» است که حال و هوای زندگی مردمان ترکمن صحرا و واقعیت‌های زندگی‌ آنان را به خوبی بیان می ‌کنند.
«کجاوه» داستان دختر ترکمنی است که با اصرار پدرش باید تن به ازدواج بدهد و نمی‌تواند در برابر این موضوع اعتراضی کند.
کتابشناسی ملی :
507285
شابک دیجیتال :
978-600-03-1578-8
صفحات کتاب :
48
کنگره :
PIR8180‭/و3ک‌3
دیویی :
3‮فا‬8/62

کتاب های مشابه کجاوه