نظر شما چیست؟
مطالعه کردن عجب کار کسل کننده ای است!

هیچ کدام از ما علاقه چندانی به مطالعه کردن نداریم ولی با این وجود گاهی این کار را انجام می دهیم. همیشه به نخبه های کلاس غبطه می خوریم که چرا آنها با اینکه نصف ما مطالعه می کنند، همیشه بهترین نمره را می گیرند. چه کسی می تواند در کاری که علاقه ندارد موفق باشد؟

ولی همان طور که هر بازی قوانینی دارد مطالعه نیز تابع اصولی است. برخی شگردها و شیوه های مطالعه کردن بهتر هستند. وقتی با استفاده از این شگردها و شیوه ها مطالعه می کنیم، مطالعه کردن بسیار ساده و آسان می شود. موضوع این کتاب نیز همین مقوله است.

اکثر ما از یکی از شگردهای برشمرده در این کتاب استفاده می کنیم، ولی این شیوه ها بیشتر چیزی هستند که با آزمایش و خطا فراگرفته ایم؛ یعنی با استفاده از تجربه. در این کتاب با عنوان «محصل ممتاز» سعی کرده ایم مجموعه این تجارب حاوی آزمایش و خطا را به صورت یک کتاب جامع گردآوری کنیم. احتیاجی نیست برای اینکه بفهمید آتش داغ است یا خیر خود را بسوزانید.

منبع این کتاب چیست؟ این 65 فصل کتاب چگونه تألیف شده اند؟ شما حق دارید بدانید و باید هم بدانید. این کتاب از انواع منابع متنوع گردآوری شده است. مهمترین منبع آن تجارب محصلان است. این مقوله ای است که هیچ یک از ما نمی توانیم آن را انکار کنیم زیرا که تجربه بهترین آموزگار است. دانش آموزان این بینش ها را فراگرفته اند. برخی از آن ها صرفاً ًمربوط به نحوه پیشرفت تحصیلی آن ها می شود.

این قضیه جنبه دیگری نیز دارد. کلیه اطلاعاتی که در این کتاب جمع آوری شده اند دانش و معرفت به حساب می آیند. افراد زیادی صحت و سقم آن را بررسی کرده و به جنبه های گوناگون آن پرداخته اند. اگر آن را مطابق با نیازهای خود تنظیم کنید برای شما نیز کارآمد خواهد بود. فقط باید آن را درست به کار گیرید.
کنگره :
‏‫‭‬‭‬‭LB2333‏‫‭‬‭‬‭‭/ت‌2م‌3 1385
دیویی :
‭‬‭‬‭371/30281
کتابشناسی ملی :
‭م‌83-40134
شابک :
ریال‏‬‮‬‏‫‏‭964-8561-04-4
سال نشر :
1385
صفحات کتاب :
188

کتاب های مشابه محصل ممتاز