امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان
نظر شما چیست؟
بی دی وسایل خاصی با خودش حمل می کرد در چیدن تدارکاتش نظم وترتیب خاصی را رعایت می کرد . و هرگاه این نظم و ترتیب بهم می خورد عصبی و نگران می شد . کلمات خاصی را در لحظات خاص برای خودش تکرار می کرد اوراد نیرو بخش گاهی اوقات به تمام این کارها به شدت معتقد بود و گاهی نیز هیچ اعتقادی به آنها نداشت . اما باهوش بود و به هر آرمان موجهی احترام می گذاشت اسمش بنجامین درا نورسیس و به اختصار بی دی بود .
اما دوستانش در یگان محل خدمتش به خاطر قر قرهایش و ایرادهایی که از آنها می گرفت بی دی صدایش می کردند . بی دی به معنای مرغ است و این لقبی بود که دوستانش به او داده بودند . آنقدر درباره خوردن قرصهای ضد مالاریا و نمک تاکید می کرد که عاصیشان کرده بود وقتی برای مأموریت بیرون می رفتند با کنترل دائمی وسایل دیوانه شان می کرد . مثل سلجوخه ها که نبود و هرگزم نمی شد رفتار می کرد زیرا گروهبان هولمز او را مناسب این کار نمی دانست گروهبان هولمز تکیه کلامهای خاص گروهبانها را داشت ...

کتاب های مشابه قربانی