نظر دیگران

نظر شما چیست؟
جلد اول از سری کتاب های مطالعات انتقادی در حوزة تفکر معاصر از دکتر محمد مددپور که در دو باب، نه فصل گرد آوری شده است. غرب زدگی در فرهنگ شرق و غرب، مبانی فرهنگ و هنر شرق و غرب، پیدایی منورالفکری سکولار و روشنفکری دینی، شعر و ادب دنیای نفسانی، غرب زدگی. . . از موضوعات این کتاب است.

کتاب حاضر، پژوهشی است علمی و تخصصی در حوزه سیر تفکر معاصر که جلد اول آن به غرب زدگی اختصاص دارد. مرحوم محمد مددپور پژوهشگر حوزة فلسفه و هنر، در فصل اول کتاب به مبانی فرهنگ و هنر در شرق و غرب پرداخته و آن را با دید منتقدانه و تطبیقی نگریسته و تمایزها و شباهت آن را به بررسی گرفته است در فصل سوم به زمینه های روابط فرهنگی و هنری ایران و غرب اشاره کرده و ورود اولین نشانه های غرب زدگی را در چنین روابطی دانسته است. سپس مددپور به پیدایش منور الفکر سلوک و روشنفکری دینی در ایران پرداخته ریشه ها و بستر تاریخی آن را به بررسی گرفته است.

گفت وگویی در باب غرب زدگی در مدرنیسم دینی معاصر و غرب زدگی در هنر شرق و غرب فصل چهارم و باب دوم کتاب است که نویسنده تلاش کرده اولین نشانه های روشنفکری هنری و غرب زدگی را در آثار هنرمندان ایران و جهان نشان بدهد. مبانی هنر در شرق و غرب، شعر و ادب دنیای نفسانی بحث است که مددپور خواسته به شعر متعهدانه و قدسی در مقابل شعر و ادب دنیای نفسانی بپردازد و تفاوتهای آنان را به بررسی گیرد. غرب زدگی در نقاشی ایران، از نمایش سنتی تا نمایش غرب زده پیدایی قصه جدید «رمان» مباحث است در فصل سوم و چهارم که نویسنده خواسته است اولین علایم غرب زدگی را در نقاشی ایران نشان دهد و ورود نمایشهای غرب زده را در ایران بررسی کند.

مددپور پیدایش قصه های جدید که به صورت رمان تجلی یافته و رگه های غرب زدگی در آن عریان است را اولین حضور غرب زدگی در دنیای نویسندگان ایران می داند. غرب زدگی در موسیقی سنتی ایران آذین بخش پایان کتاب است که مددپور آن را بحران در موسیقی ایران می داند. کتاب حاضر در حقیقت پیمودن راهی جهت بازاندیشی مجدد تاریخ فرهنگ و هنر معاصر ایران را می آزماید. بی تردید برخی مطالعات پیشین اهل فضل و بیش از همه طرح غرب زدگی مرحوم استاد دکتر سید احمد فردید در پیمودن راه، منشأ اثری تام و تمام بوده است. علاقه مندان به غرب زدگی در ایران و جهان سوم کتاب حاضر را بسی سودمند خواهند یافت.
صفحات کتاب :
117
کنگره :
‫‬‭BL2747/8‫‬‭‭/م‌4س‌9
دیویی :
‫‬‭211/6
کتابشناسی ملی :
505216
شابک دیجیتال :
978-600-03-2036-2

کتاب های مشابه سیر تفکر معاصر(جلد 1)