نظر دیگران

نظر شما چیست؟
این داستان یا این ماجرا را فقط برای آقای فلوسکاد تعریف کردم و او در پایان هیچ نظری نداده است . اگر او آن روز اینقدر درباره عالم ارواح حرف نمی زد برای او هم تعریف نمی کردم . ولی با آن سخنانش مرا تحریک کرد تا آن ماجرا را برایش بگویم .ماجرا سالها پیش رخ داده بود قبل از جنگ وقتی که من حدود 5 سال بود که ازدواج کرده بودم و روزنامه نگاری موفق به شمار آمده بودم و خانه ای نقلی و قشنگ در بیلندونگ داشتم ...
دیویی :
‭‮دا‬130‬‭م2246ش 1391‬
کتابشناسی ملی :
2956320
شابک :
978-964-229-091-8

کتاب های مشابه شبح کوچک