امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچ کس نبود هرکی بنده خداست بگه یا خدا . و اما راویان اخبار ناقلان آثار طوطیان شکن شکن شیرین گفتار خوشه چینان خرمن سخندانی صرافان سر بازار معانی این طور حکایت و روایت کردند که روزی از روزها بهلول از کوچه ای در حال گذر بود . حتما شما عزیزان می دونید که بهلول مردی عاقل اندیشمند فرزانه بوده اما از آنجا که نمی تونسته به طور علنی و جدی به کارهای ضد اسلامی خلفای عباسی به ویژه هارون اعتراض کنه تصمیم گرفته خودش را به سبک عقلی بزنه تا از این راه بتونه در قالب طنز حرف حقش را بر زبان بیاره...
صفحات کتاب :
8

کتاب های مشابه گرفتاری بهلول