امتیاز
5 / 4.9
دریافت الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان
نظر شما چیست؟
لینتان پیش و بیش از هرچیز خودش را مسیحی می دانست. این بود که وقتی خانم شردی گفت : کمی از خودت برام بگو. لینگ بی معطلی گفت من مسیحی خوبی هست . مشاور کاریابی نه لبخند زد و نه سرش را بلند کرد هنوز نگاهش به کاغذهای زیر دستش بود . گفت بله خوب حتما همینطوره که میگی دخترجان . ولی منظورم این بود که از سابقه کارت بیشتر بگو . بعد با خودکار اشاره ای به پرونده نازک سوابق کاری لینک کرد و گفت معرفات خیلی خوبن معلومه کارت با مریضا خوب بوده . ولی پزشکان و مدیران مؤسسه های مددکاری دوست دارند پرستاراشون آموزشهای آکادمیک هم دیده باشند . به هرحال وسط هفته با من تماس بگیر شاید تا اون موقع موردی برات داشته باشم. دیدم با بچه هام کار کردی ...

کتاب های مشابه خوبی خدا