نظر دیگران

نظر شما چیست؟
تصویر یکی از بهترین و گویاترین رسانه برای مطالب مورد نظرمان است. توسط ربان تصویر بهتر می توانیم مطالب مورد نظرمان را بیان کنیم و زبان تصویر می تواند گویاتر ورساتر از زبان نوشتاری باشد.
برنامه فتوشاپ یکی از عمومی ترین برنامه هایی است که در اغلب نقاط دنیا از آن برای کار برروی تصاویر استفاده می شودو آشنایی با این نرم افزار شمارا قادر خواهد ساخت تابتواند به راحتی تغیرات دلخواه را بروی تصاویر انجام دهند.
صفحات کتاب :
150
کنگره :
‫‭T385‫‭/ف2 1392
دیویی :
‫‭006/686
کتابشناسی ملی :
3254277
شابک :
978-964-2706-13-6
سال نشر :
1392

کتاب های مشابه فتوشاپ CS6