کتاب خلاصه کتاب چگونه چون مدیران عالی بیندیشیم pdf رایگان

امتیاز
5 / 4.7
دریافت الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
دستیابی به بالاترین مقام سازمانی که در آن مشغول به کار هستید، به سان دستیابی به قله یک کوه بلند واستوار است . اگر تصمیم گرفته اید به قله این کوه برسید باید خودتان را برای یک کوهنودری واقعی آماده کنید .

بدین منظور گام مهمی که باید بردارید این است که بالاترین مقام سازمان یعنی مدیر عالی را درک کنید .

درک کردن مدیر عالی سازمان گام مهمی را برای صعود به این قله بلند و دشوار است. مزایای بسیاری نیز دارد از جمله اینکه خطر اخراج شدن را از شما دور می کند و باعث می شود با سرعت بیشتری ترفیع بگیرید و خودتان را برای به عهده گرفتن رهبری آماده نمایید .

افزون بر آن درک کردن مدیر عالی صعود به قله سازمان را برایتان نشاط آورتر و لذت بخش تر می کند. در فصول مختلف این کتاب جنبه های گوناگون موضوع "چگونه چون یک مدیر عالی بیندیشیم "تشریح می گردد.

کتاب های مشابه خلاصه کتاب چگونه چون مدیران عالی بیندیشیم