امتیاز
5 / 4.7
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
1,900

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
‌‌در گفت‌وگوهای روزمره و به خاطر سلامتی و شادابی و موفقیت‌مان، می‌بایست مواظب زبان و گفتار خود باشیم و به جای استفاده از کلمه‌ها و اصطلاح‌های منفی که باعث تخریب روحیه می‌گردد، از کلمه‌ها و اصطلاح‌های مثبت استفاده کنیم‌ چرا که:
«کلام‌ها» در اندیشه و احساس، اثرگذارند، «اندیشه‌ها» در احساس و کلام مؤثر هستند و «احساس‌ها» در کلام و اندیشه.
با مهار کردن و در اختیار گرفتن یکی از سه عامل «اندیشه»، «احساس» و «کلام» می‌توان دو عامل دیگر را تحت تأثیر و حتی کنترل خویش درآورد. چون کنترل «کلام» آسان‌تر از مهار «احساس» و «اندیشه» است.
صفحات کتاب :
50

کتاب های مشابه معجزه کلام و قدرت واژه ها