خرید و دانلود کتاب پژوهش هایی در تاریخ علم

مقالاتی درباره تاریخ ریاضیات، نجوم، مکانیک و پزشکی

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 30,300
نظر شما چیست؟
در ﻣﻘﺎﻟﻪ "ﻫﻔﺖ ﺿﻠﻌﻲ ﻣﻨﺘﻈﻢ در رﻳﺎﺿﻴﺎت" ﭘﺲ از ﺑﺤﺚ ﻣﺨﺘﺼﺮی درﺑﺎرة ﻣﻮارد اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻫﻔﺖ ﺿﻠﻌﻲ ﻣﻨﺘﻈﻢ در ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ اﺳﻼﻣﻲ، ﻋﻠﺖ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮی اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻫﻨﺪﺳﻲ را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺧﻂ ﻛﺶ و ﭘﺮﮔﺎر ﺷﺮح ﻣﻲ دﻫﻴﻢ؛ آﻧﮕﺎه دو راه ﺣﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺗﺮﺳﻴﻢ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ را اراﺋﻪ داده و ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻫﺎن ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻣﻲ آورﻳﻢ. ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ روﺷﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎی ﺑﻮزﺟﺎﻧﻲ رﻳﺎﺿﻴﺪان ﺑﺮﺟﺴﺘﺔ اﻳﺮاﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﺘﺎب ﻧﺠﺎرت او ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﻘﺎﻟﻪ "ﻣﺴﺌﻠﺔ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺎﻋﺎت و ﻃﻮل روﺷﻨﺎﻳﻲ روز" ﺑﻪ ﺑﺤﺚ درﺑﺎرة ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻓﺼﻠﻲ از ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ ﻣﻲﭘﺮدازد ﻛﻪ در آن ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺑﻪ وﺻﻒ روﺷﻬﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻃﻮل روز در ﻫﺮ وﻗﺖ ﺳﺎل ﭘﺮداﺧﺘﻪ است. اﻳ ﻦ ﻣﺴ ﺌﻠﻪ ﺑ ﻪ ﻫﻤﺮاه ﻃﻠﻮع ﺑﺮﺟﻬﺎی ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺮوج ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ از ﻧﺠﻮم ﻗﺪﻳﻢ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ...
سال نشر :
1390
صفحات کتاب :
457
کنگره :
‏‫‭Q125‏‫‭/آ7پ4 1390
دیویی :
509
کتابشناسی ملی :
2376153
شابک :
978-600-203-018-4‬‬

کتاب های مشابه پژوهش هایی در تاریخ علم

با موفقیت اضافه شد
0