کتاب ارمغان عشق و ایثار

خلاصه کتاب شریف طوفان البکاء مرحوم جوهری

امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
رایگان
خرید
300,000
15%
255,000
نظر شما چیست؟
ﻧﮕﺎرﻧﺪه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ اﯾﻦ اﺛﺮ ﻧﯿﺖ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻮن و ﺣﻮل و ﻗﻮه اﻟﻬﯽ اﺛﺮی را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻋﻠﻤﺎء اﻋﻼم و ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻐﻔﻮر ﺧﻠﺪ آﺷﯿﺎن ﻣﺮوزی ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﺮوز ﻣﺘﺨﻠﺺ ﺑﻪ ﺟﻮﻫﺮی ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ را ﺑﺎ ﻗﻠﻢ و زﺑﺎن روز ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ در آورد ﺗﺎ:

1- اﺛﺮی زﯾﺒﺎ را ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺮاﺛﯽ و ﻏﻢ ﻧﺎﻣﻪ اﻫﻠﺒﯿﺖ ﻋﺼﻤﺖ و ﻃﻬﺎرت اﺳﺖ را ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺎ ﻧﺎم آن از ﮔﺰﻧﺪ روزﮔﺎر ﻣﺼﻮن ﺑﻤﺎﻧﺪ و داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﺎن ﺑﺮ اﺛﺮ آن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺻﻞ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻓﯿﺾ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮوﻧﺪ.

2- آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺪاﺣﺎن اﻫﻠﺒﯿﺖ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺣﺮام در اﺷﻌﺎر و ﻧﻘﻞ اﻗﻮال ﺧﻮد در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮﺛﯿﻪ ﺧﻮاﻧﯽ داﺧﻞ در ﻣﺪاﺣﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻋﻠﻤﺎء اﻋﻼم اﺳﺖ، ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

3-ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻋﯿﻦ ﮐﻠﻤﺎت و ﻋﺒﺎرات اﻫﻠﺒﯿﺖ ﻧﻘﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﻮل ﻣﻌﺼﻮم، ﻧﻮر و ﺷﻔﺎ اﺳﺖ و ﯾﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ را ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ در اﺑﺘﺪاء ﻣﺪاﺣﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ذﮐﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

4- ﺗﺮﺟﻤﻪ اﯾﻦ اﻗﻮال ﺣﺪاﻟﻤﻘﺪور ﺑﺼﻮرت ﺗﺤﺖ اﻟﻔﻈﯽ و ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ و ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت اﺻﻠﯽ آن ﻣﮑﺘﻮب ﺷﻮد، ﺗﺎ در اﺛﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺎ اﺻﻞ و ﻣﻌﻨﯽ واﻗﻌﯽ، ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎد ﭘﯿﺪا ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و ﻣﻘﺼﻮد و ﻣﻨﻈﻮر روﺣﺎﻧﯽ آن ﮔﻢ ﻧﺸﻮد.

5- آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری آن زﺣﻤﺖ و ﻣﺮارت ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﯽ اﺟﺮ و ﻣﺰد ﻧﻤﺎﻧﺪ.

6- در اﯾﻦ اﺛﺮ ﺣﺪاﻟﻤﻘﺪور ﺳﻌﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﻦ ﮐﻠﻤﺎت و ﻋﺒﺎرات اﻫﻠﺒﯿﺖ، ﺑﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ آن ذﮐﺮ ﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ (زﺑﺎن ﻗﺎل) و از ﺑﯿﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت و ادراﮐﺎت ﺷﺨﺼﯽ اﻓﺮاد ﮐﻪ آن را (زﺑﺎن ﺣﺎل)
صفحات کتاب :
285
کنگره :
BP36
دیویی :
297/95
کتابشناسی ملی :
7499005
شابک :
978-622-974045-3
سال نشر :
1399

کتاب های مشابه ارمغان عشق و ایثار