امتیاز
5 / 4.6
دریافت الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
این کتاب برای کسانی نوشته شده است که در حال حاضر مدیرند، یا می خواهند کارآفرین شوند، یا مشاور مدیریت هستند و یا میل دارند مهارت های کارآفرینی را پرورش دهند. سازمان بین المللی کار مدتها پرورش قابلیت های کارآفرینی را ترویج می کرده است اما کتاب کارآفرینی اولین انتشارات در این باره است این کتاب دارای سه بخش است که عناوین موضوعات آن به شرح زیر می باشد :

بخش اول : ویژگی های شخصی کارآفرین

-کارآفرین بودن

-هدایت و رهبری

-ریسک پذیری

-تصمیم گیری

-برنامه ریزی کسب و کار

استفاده مفید از وقت

بخش دوم: برنامه ریزی و نظارت مالی

-برنامه کارهای مالی

-ارزش گذاری منابع

-اندازه گیری و نظارت بر استراتژی ها و نتایج مالی

-موفقیت مالی از راه مدیریت انسانی

-ابزار نظارت و تصمیم گیری: سیستم های اطلاعاتی

بخش سوم : استفاده از منابع

-تسلط بر منابع کمیاب

-درک فرصت بازار

بازاریابی فرآورده یا خدمات

-استفاده از منابع بیرونی

کتاب های مشابه خلاصه کتاب رهبری کارآفرین