امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
داشتن مدیران قدرتمندی که آمادگی پذیرش مسؤولیت های سازمان و واکنش نشان دادن در شرایط خاص برای یک سازمان را دارند، از اهم واجبات است.
مردم از نداشتن یک مدیر قدرتمند خیلی بیش از داشتن آن می ترسند مدیران قدرتمند توانایی تصمیم گیری دارند آن هم زمانی که دیگران با شرمندگی از آن ها دوری می کنند.
مدیران در دسترس تر و مرئی تر، شانس بیشتری در توضیح موضوعات بازار برای جامعه و عموم دارند.
صفحات کتاب :
96

کتاب های مشابه رهبری با ارائه الگو