امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
در جهان بینی الهی نیاز انسان به پیامبر، ضرورتی است که قابل تردید نیست. اگر جهان هستی هدفی دارد و در مسیر خود خط صحیحی را دنبال می کند، باید برای انسان هم که جزیی از عالم است راهی روشن و دور از هرگونه خطا و انحراف وجود داشته باشد و اگر نباشد او وصله ناهمرنگ هستی خواهد بود.
اگر برای آفرینش انسان هدفی وجود دارد و باید انسان به سعادت ابدی برسد، بدون داشتن طرحی کامل و جامع، این هدف عملی نیست و انبیا برای تبیین چنین طرحی آمده اند.
اگر انسان خطاکار است، هشدار دهنده می خواهد و انبیا همان منذران و هشدار دهندگانند...
صفحات کتاب :
232
کنگره :
‫‬‭‬‭BP211/5‫‬‭‭/ق‌34‮ال‍ف‌‬6 1384
دیویی :
‫‬‭‬‬‭297/4172
کتابشناسی ملی :
‭م‌83-25553
شابک :
978-964-5652-47-8
سال نشر :
1392

کتاب های مشابه نبوت