کتاب مباحثی پیرامون حقوق بشر pdf

ب‍ه‌ ض‍م‍ی‍م‍ه‌ م‍ردم‌س‍الاری‌ در ن‍ظام‌ اس‍لام‍ی‌

امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 5,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
در عصری که شعار "حقوق بشر" رایج زبان ها و آرمان بین المللی است و عمدتا کارها با این معیار تکذیب یا تصدیق می شود، بشر و به خصوص جامعه ی ما که به طور مداوم به نقض حقوق جهانی بشر متهم می شود نیازمند بررسی و آشنایی کامل و جامع با این مساله است.

ما باید بدانیم که حقوقی که به نقض آن متهم می شویم چیست؟ این حقوق که حتی در مواردی چند، به گفته ی غرب، با دین ما نیز تعارض دارد و موازین شرعی، مغایر با آن قلمداد می گردد، چگونه اند؟ و این حقوق، از چه منشای صادر می شود که با خداپرستی در تضاد است؟ نویسنده ی این کتاب با هدف ارزیابی حقوق بشر از دیدگاه اسلامی و مادی، به منظور روشن شدن تفاوت میان این دو دیدگاه و شناخت راه صواب و حقوق بشر واقعی، آن را در دو بخش کلی حقوق بشر و مردم سالاری در نظام اسلامی و پنج فصل حیثیت و حقوق انسانی؛ جهان بینی؛ منابع حقوق بشر؛ دموکراسی و جهت حرکت اجتماع؛ و آزادی چیست؟ تدوین کرده است.
صفحات کتاب :
208
کنگره :
BP۲۳۰/۱۴‭/ع‌۹م۲
دیویی :
۲۹۷/۴۸۳۴
کتابشناسی ملی :
م85-16509
شابک :
9647722281‬
سال نشر :
1385

کتاب های مشابه مباحثی پیرامون حقوق بشر