کتاب استاد و درس (ادبیات، هنر، نقد) (چاپی و pdf)

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 17,000
خرید چاپی
65,000
10%
ت 58,500
نظر شما چیست؟
شامل جریان هنر در هنرمند و در تاریخ، نظریه ها و... «... ما در این مختصر از خاستگاه هنر، از آغاز و جریان آن تا امروز و تنوع و شکل های گوناگون آن تحلیل هایی می آوریم و این تحلیل ها را ارزیابی می کنیم و قانون های حاکم بر این جریان را مشخص می سازیم.آنگاه از جریان نقد هنر گفت و گویی می آوریم؛ نقدی که همراه با خوشایندها و ناخوشایندها شروع نشده، تا آن جا که با معیارهای خویش، مخاطب و ادیب و کلمات را به تحلیل کشیده و رشد شخصیت و جریان روانی هنرمند و یا طبقه هنرمند و جریان اجتماعی او را و هماهنگی و ناهماهنگی ها را به عنوان معیار برای نقد آثار هنری به دست آورده است.آنگاه به قانون های مفسر این جریان و این نقد می پردازیم.و در آخر سر به تحلیل کوتاهی از همان مفاهیم اساسی هنر روی می آوریم تا شاید آن چه را در این کتاب ها و در این درس های متداول حوزه نیامده جبران کرده باشیم و یا راهی را برای این جبران نشان داده باشیم.»
صفحات کتاب :
48
کنگره :
N7447‭/ص‌7‮الف‌‬5
دیویی :
701/1
کتابشناسی ملی :
648295
شابک :
964-8903-00-1

کتاب های مشابه استاد و درس (ادبیات، هنر، نقد)