امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,000
نظر شما چیست؟
کتابی که پیش روی شماست مجموعه ای از مباحث مالیه عمومی مطابق با آخرین سرفصل منابع درسی دانشگاه پیام نور و سایر دانشگاه ها می باشد که...
صفحات کتاب :
126

کتاب های مشابه مالیه عمومی