کتاب مونس و مرد خوای

امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
اینکه چه طور مونس و مردخوای به یکدیگر دل بستند از آن بازیهای تقدیر است که کسی از چند و چونش چیزی نخواهد فهمید . تنها همه با شگفتی شنیدند که مونس با آن حرکات و رفتار موقرو متشخص و با آن برو رو که می توانست دختر یکی از شاهزاده های قجری باشد .و نامش بالمثل مونس السلطنه دل به مردخوای نکبتی بسته که با وجود شایعاتی که درباره ثروت پنهانش وجود داشت. ..
صفحات کتاب :
9

کتاب های مشابه مونس و مرد خوای