امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 61,200
نظر شما چیست؟
”‌آشنایی‌با آرای‌متفکران‌درباره‌هنر(5)“تالیف دکترمحمد‌مددپور ، در ادامه مجموعه مباحث پژوهشی است، به بررسی آرای متفکران جدید مدرن و پست مدرن می پردازد. این کتاب از دوازده فصل تشکیل شده است که عناوین این‌ فصول ‌عبارت اند ‌از: فرهنگ ‌اومانیستی‌ هنر‌ جدید،آغاز‌فلسفه‌هنرجدید،متألّهان‌وهنرمندان‌ نظریه‌پرداز‌ نوافلاطونی،‌آغاز‌اندیشه‌های‌‌دوگانه ‌فلسفی‌درعصر‌خرد‌وباروک،فلسفه‌هنر‌عصرروشنگری،‌انتقال‌‌از‌فلسفه‌ هنر‌به‌علم‌زیبایی‌شناسی، آغاز ایده الیسم آلمانی‌وتکوین‌ نظریه‌ کانتی‌ هنرمدرن، فلسفه رمانتیک‌هنر،فلسفه‌های‌هنری ضدهگلی،نحله‌های‌صغیر‌فلسفه‌هنر‌مدرن ‌وزیبایی‌شناسی، گذر‌از‌ فلسفه ‌رسمی‌ هنر‌غربی، فلسفه‌های پست‌مدرن‌هنروزیبایی شناسی . همچنین در مطلبی کوتاه با عنوان هنر منجی به تشریح کارکرد هنر به عنوان منادی گشایش در عصر تجلّی قدسیان و حقیقت در عصر ما پرداخته است. کتاب با بهره گیری از منابع متعدد علمی نگاشته شده و در بخشی مستقل در پایان آن یادداشتها و حواشی هر فصل آورده شده است.در همین بخش نیز ارجاعات لازم به منابع برای مطالعه بیشتر و استناد مطالب آورده است. درقسمتی از کتاب می خوانیم: « ... شاید هیچ گاه این چنین هنر به سوی شخصی وفردی شدن نرفته وابهام وبی معنایی بر آن سیطره نیافته باشد.رازگونگی این هنر نیز درهمین تنهایی است ... درهنرهای کهن نوآوری بی اساس نوعی بدعت مذموم تلقی وبا تردید مواجه می شد.از‌این‌رو‌بی سابقگی وابهام وبی‌معنایی‌اثر‌هنری‌برای‌آن‌امتیاز محسوب نمی شد، درفرهنگ شرقی و یونانی – رومی وقرون وسطای مسیحی وحدت ویگانگی اثراهمیت دارد،نه بداعت وتجدد ونوآیینی اثر.شرق هنرمند وهنر را برتر از طبیعت تلقی می کند،اما دریونان هنر چون معرفت الهی ابداع نقوش والحان ازلی وقدسی است،وبرتری آن امری الهی است نه انسانی .هنر وزیبایی هنری درعصرمدرن صرفا به گونه ای بازی تلقی می شود.دراین معنا هنر عبارت است ...»
صفحات کتاب :
264
شابک دیجیتال :
978-600-03-2098-0

کتاب های مشابه آشنایی با آراء متفکران درباره هنر جلد 5