کتاب موسیقی قوم بختیاری pdf

آوا - نواهای شادی و ناشادی

امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
340,000
نظر شما چیست؟
در پژوهش آوا - نواهای شادی و ناشادی بختیاری،از ثبت ادبیات شفاهی شروع کردم.

برای پی بردن به فرم مقام های آوازی، در صدد جمع آوری آن نوع موسیقی برآمدم که نوآوری های آن بر اساس ریشه های اصیل فرهنگی شکل گرفته باشد.

هم چنان که در نغمه نگاری های تصنیفی، شاخص های بافتاری و ساختاری ابیات فولکلوریک مد نظر بوده است.
صفحات کتاب :
512
کنگره :
‏‫‭M۱۸۲۱/۱۸‏‫‬‭/د۲م۸ ۱۳۹۶
دیویی :
‏‫‭۷۸۹/۹۹۴
کتابشناسی ملی :
4824393
شابک :
9786003263062
سال نشر :
1396

کتاب های مشابه موسیقی قوم بختیاری