امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,900
نظر شما چیست؟
بسیاری از انسان‌ها، هدف‌های بزرگی ندارند تا برای دستیابی به آن‌ها تلاش و کوشش لازم را از خود نشان ‌دهند، چرا که از ماموریت سفر زندگی خود یا آگاهی ندارند و یا آن را فراموش می‌کنند. این گروه از افراد، بیشتر اسیر دیدگاه‌های کوچک و محدود ذهنی خویش قرار می‌گیرند و به شکل افراطی درگیر امور روزمره‌ی زندگی و انباشتن ثروت و قدرت شده وخود را اسیر تعلق‌های خویش می‌سازنند.
صفحات کتاب :
76

کتاب های مشابه معجزه هدف گذاری در کامیابی