امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
4,800
نظر شما چیست؟
این فرهنگ در برگیرنده وندهای فعال زبان انگلیسی است که ساز و کار واژه سازی این زبان را تشکیل می دهند.

برای هر وند، معادل های فارسی آن و تعدادی واژه های ساخته شده با آن وند و برابرهای فارسی آن ها ارائه گردیده است.
کتابشناسی ملی :
3279313‬
شابک :
‏‫‬‭978-600-289-107-5
سال نشر :
1392
صفحات کتاب :
449
کنگره :
PE1175‏‫‭/ط2و9 1392
دیویی :
428/1

کتاب های مشابه وند نامه (جلد دوم)