نظر شما چیست؟
من این کتاب را نوشته ام تا به روی خوانندگان دریچه ای باز کنم که از طریق آن آنچه را که من به عنوان نظام جدید قدرت و نفوذ تشخیص داده ام ببینند. در مقام انسان شناس آموخته ام تا به ورای صحنه ها، یعنی به فراسوی فعالیت های جاری مردم و ماورای منشورهای سازمانی دولتی و اداری بروم. اما همه ما باید اکنون به این دلیل اینگونه باشیم که این تنها راه برای مشاهده این امر است که جهان در میان تحولات حرف های جدید، چگونه دچار تحول شده است. بازیگران و شبکه های جدید قدرت و نفوذ در هیچ عرصه خود را به فعالیت های خاصی محدود نمی کنند. در عوض، از طریق فعالیت های خود دولت را به بخش خصوصی و دستگاه اداری دولت را به بازار، سیاست را به اقتصاد، خرد را به کلان، و امور جهانی را به امور ملی، متصل می کنند، و تصمیمات آنان، همزمان با تصمیم گیری عمومی از پشتیبانی قدرت دولت برخوردار است.
کنگره :
‫‭JF1525 ‭/ف5‫‭و4 1392
دیویی :
‫‭353/46
کتابشناسی ملی :
3144797
شابک :
978-964-12-0444-2
سال نشر :
1392
صفحات کتاب :
303

کتاب های مشابه نخبگان سایه