امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
3,000
نظر شما چیست؟
باید علی را شناخت و بعد عاشق واقعی شد زیرا عشق همراه با شناخت زیباترین و تأثیرگذارترین عشقها بر زندگی است. و برای شناخت علی و شیوه نگرش علی و طرز تفکر و سیره عملی آن حضرت در دنیا، هیچ منبعی به اندازه کتاب گرانقدر نهج البلاغه نمی تواند مؤثر و مفید واقع شود، کتابی که حاوی نفیس ترین و گرانبهاترین سخنان ایشان است سخنانی که مافوق سخن بشر و دون سخن خالق می باشد.
از چندین سال قبل این اندیشه را در سر می پروراندم در این زمانه که گرفتاریها و مشغله های زندگی دیگر فرصت و مجال مطالعه این چنین کتاب بزرگی را نمی دهد، و تنها در قفسه های کتابخانه هایمان گردوغبار می خورد، وظیفه خود دانستم که به عنوان یک مسلمان و مرید علی شمه ای از سخنان آن حضرت را ارائه دهم که می تواند راهنمای خوبی در زندگی برای ما باشد.
صفحات کتاب :
67

کتاب های مشابه کیمیای خوشبختی