امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 15,000
نظر شما چیست؟
ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید
هم مگرپیش نهد لطف شما گامی چند
کتابی که در دست دارید حاصل پاره ای عمر ونجواهای دل بود که با عنایت خداوند متعال و با تشویق دوستداران حسین(ع) به نام سراج عشق چاپ گردید بی تردید در این اثر لغزش و نسیانی دست داده به مصداق ان الانسان یساوق السحو و الانسیان آری هماره آدمی دستخوش خطا و سخره نسیان است و در بند محدودیت خویش به سرمی برد آثار آدمی نیز چون خود وی هرگز از عیب و نقص بدور نخواهد بود اگر معایب این اثر به شمارش آید ونقائص آن محدود و معدود بود ارزش آن یافت که ارباب بصیرت بدیده حسن نظر و انتقاد در آن نگرند برای نواقص آثار بعدی سودمند خواهد بود .
هـــزاران حمـــد بر یــــزدان خلـــقت//
وجــود آمــد ز اســـرارش طـبیعــت.

ز رحــــمـت بهـــــر رزق بنـــدگانــش
//گــشوده ســـفره احــسان نعمـــت
دیویی :
‫‭8‮فا‬1/62
کتابشناسی ملی :
2989548
شابک :
879-600-9309023
سال نشر :
1391
صفحات کتاب :
266
کنگره :
‫PIR8040 ‭/ی275‫‬‮‭س4 1391

کتاب های مشابه سراج عشق