نظر شما چیست؟
کتاب پیش رو خلاصه ای است از مباحث طبی و روانشناسی اسلامی تدریس شده، و همچنین فعالیت های آزمایشگاهی انجام گرفته در دانشگاه های علوم پزشکی مشهد و تهران و دانشکده ی روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، که امیدواریم مورد استفاده ی مخاطبین پژوهشگر قرار بگیرد. این کتاب در حقیقت مقدمـه ای بر کتاب های عشق نخستیـن، عالمی که انسان نام گرفت و میراث خورشید می باشد. اشعار استفاده شده در کتاب از کتب شعرای معاصر در شعر نو انتخاب شده که اسامی آن ها در کتاب عشق نخستین ذکر گردیده است.
تمام مراحل تدوین و انتشار کتاب های مجموعه زیر نظر اساتید و مدرسین علوم اسلامی حجج اسلام روحانی نژاد، جاودانی و آقاجانی به انجام رسیده است.
صفحات کتاب :
256

کتاب های مشابه از جوانه تا جوانی