امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,000
نظر شما چیست؟
بشر در طول تاریخ پیوسته با موضوعاتی رو به رو بوده که بر فرایند حیات تاثیر به سزایی داشته و زندگی اش را جهت و معنا بخشیده است. بی تردید از اهمّ این موضوعات پدیده مرگ و پایان حیات است، پدیده ای که هیچ انسانی را از آن گریزی نیست و آرزوی جاودانگی همواره در طول تاریخ، فکر انسان را به خود مشغول کرده است. در میان تمامی مخلوقات فانی، فقط انسان است که از این سرنوشت، یعنی مردن، خبر دارد. همة جانداران می میرند، ستارگان و کهکشان ها فرو می پاشند، اما نمی دانند که می میرند و نمی فهمند که خواهند مرد، جز انسان که می داند و می فهمد که خواهد مرد.
صفحات کتاب :
137

کتاب های مشابه مرگ چیست ؟