کتاب درسهایی از قرآن : ویژگی های انتخاب همسر

امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
لباس خوب عزت است، لباس بد ذلت است. همسر خوب عزت است، همسر بد ذلت است. همین که هوا گرم شد، لباس نازک می شود. همسر هم همین که دید همسرش عصبانی است، شما هم نازک شو. یعنی او عصبانی است، در خانه کارها زیاد بوده، بچه ها اذیتش کردند، غذایش سوخته، بیماری، مشکلی، اگر دیدی زن عصبانی است، مرد نازک شود. اگر مرد عصبانی بود، چک داشت، بدهی داشت، گرفتاری داشت، در صف بود، تورم بود، گرانی بود، کار گیرش نیامده بود، مالش را خورده بودند، اگر مرد وارد خانه شد، عصبانی بود، زن نازک شود. چه خبرت است؟ به من چه؟ بد اخلاقی ات را در خانه آوردی؟ بابا حالا مرد بداخلاق است، شما نازک شو، زن عصبانی است، شما نازک شو. شما خودت را تنظیم کن با مشکلات(برگرفته از درسهایی از قران در تاریخ 92/4/31)...
صفحات کتاب :
9

کتاب های مشابه درسهایی از قرآن : ویژگی های انتخاب همسر