امتیاز
5 / 4.4
دریافت آوا کتاب
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
کتاب صوتی شرط بندی اثر آنتون چخوف روایت شرط بندی چندین مرد بر سر موضوع اعدام و حبس ابد است که سرانجام به تباهی 15 سال عمر یکی از آن ها می انجامد.

آنتون چخوف (Anton Chekhov) در زمان حیاتش بیش از ۷۰۰ اثر ادبی آفرید. او را مهم ترین داستان کوتاه نویس برمی شمارند و بعد از شکسپیر بزرگ ترین نمایش نامه نویس جهان است.

در قسمتی از کتاب صوتی شرط بندی می شنویم:

از منظر عده ای از آنان، حبس ابد می بایست در همه جا جانشین اعدام می شد. بانکدار که میزبان آنان نیز بود گفت: من با شما هم رأی نیستم. نه اعدام را تجربه کرده ام و نه حبس ابد را اما اگر کسی بخواهد بین آن ها اولویت قرار دهد، به شخصه اعدام را اخلاقی و انسانی تر از حبس ابد می بینم. اعدام فرد را در جا می کشد منتها حبس ابد آهسته آهسته. کدام جلاد انسانی تر عمل می کند: آنکه در عرض یکی دو دقیقه شما را می کشد یا آنکه طی سال های متمادی جانتان را می گیرد؟

یکی از مهمان ها گفت: هر دوی این ها به یک نسبت غیر اخلاقی هستند چون هر دو هدف یکسانی دارند؛ گرفتن جان. دولت، خدا نیست و حق ندارد چیزی را بگیرد که وقتی آن را بخواهی بازگشتی در آن نیست!

در بین مهمانان، وکیل جوان 25 ساله ای حضور داشت. وقتی نظرش را پرسیدند، گفت: مجازات اعدام و حبس ابد به یک نسبت غیر اخلاقی هستند. اما اگر ناچار بودم بین مجازات اعدام و حبس ابد یکی را انتخاب کنم قطعاً حبس ابد را برمی گزیدم. زندگی کردن به هر نحوی بهتر از مرگ است.

بحث داغی در گرفت. بانکدار که جوان تر بود و آن روزها نگران تر به نظر می رسید، ناگهان عنانش را از دست داد و با مشت بر میز کوبید و سر مرد جوان فریاد کشید: درست نیست، من سر دو میلیون شرط می بندم که پنج سال در حبس انفرادی نمی مانید!

مرد جوان گفت: اگر جدی می گویید من شرط را قبول می کنم منتها پنج سال نه بلکه پانزده سال می مانم!

کتاب های مشابه شرط بندی