امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 5,000
نظر شما چیست؟
کار شاعران مجاهد، در آفرینش ادبیات بیدارگر تشیّع، بر شالودۀ نهضت های عصیان آمیز رهبران شیعه بود که برای فروغ های زندگی و بزرگداشت انسانیّت های فکری و اجتماعی برمی آشفتند، و شورشهای راستین به پا می کردند، تا انسانها بدانند که همه جا باید میان جهش و نور و آفتاب زندگی کنند نه در سردی و سیاهی و سکوت. و این همان فیاضی بود که ادبیّاتی انقلابی بوجود آورد. آن همه ثنا و مرثیه برای امامان بدانرو سرودند که مشعل راه پرورشهای زندگی ساز باشد...
...هر که پیمان با هو الموجود بست
گردنش از قید هر معبود رست
ما سوی الّه را مسلمان بنده نیست
نزد فرعونی سرش افکنده نیست
عقل گوید: شاد شو، آباد شو
عشق گوید: بنده شو، آزاد شو
عشق را آرام جان حریّت است
ناقهاش را ساربان حرّیت است
صفحات کتاب :
272
کنگره :
‫PIR4191‭‬ ‭/و2‫‬‭ص2 1392
دیویی :
‫‭8‮فا‬1/620831
کتابشناسی ملی :
3333301
شابک :
978-600-9171-60-6‬‬
سال نشر :
1392

کتاب های مشابه شفق خونین