امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
7,000
نظر شما چیست؟
حضرت علی (ع) می فرماید : «فانّ فیه شفاءٌ من اکبر الدّاء» «همانا در قرآن درمان بزرگترین بیماری ها است». انسان تنها موجودی است که در صورت پدید آوردن زمینه پاکی و خود مدیریتی معقول، می تواند از ذخایر و هدایای الهی یعنی فطرت انسانی، عقل، قران و انبیاء و اولیاء الهی بهره مند شده و بر پلّکان صداقت تا قرب خداوندی و دنیای ابدی پیش رود. بدیهی است این مسیر الهی مجرّد و به دور از زندگی دنیایی نیست و بازتاب آن خدمت، هم گرایی و همراه ساختن دیگران در این صراط مستقیم است. «کلّکم راع و کلّکُمْ مَسئولٌ عن رعیته». در این حرکت، تحوّل قلب و فکر اساس تحوّل در رفتار فردی و اجتماعی است. «انَ الله لا یغیّرُ ما بقومٍ حتّی یغیّروا ما بانفسهم»
صفحات کتاب :
68

کتاب های مشابه پاسخ های کوتاه و تفصیلی به یکصدوچهارده سؤال قرآنی (جلد بیست و چهارم)