کتاب درآمدی برعلم اصول وجایگاه فقه و شوؤن فقیه (چاپی و pdf)

امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
17,000
خرید
70,000
15%
59,500
نظر شما چیست؟
به ضمیمه جایگاه فقه و شؤون فقیه این نوشته از دو بخش تشکیل شده یکی: درآمدی بر علم اصول و دوم: جایگاه فقه و شوون فقیه. در بخش اول: با توجه به ضرورت تحول در فقه و در اصول تا آن جا که فقه مقاصد نه کلام و فقه در وسعت دین نه تنها در محدوده احکام، مطرح می شود و این گستردگی در فقه، به گستردگی در اصول می انجامد، به عناوینی چون: اصول گسترده، تاریخ اصول، تحول اصول، نگاه تطبیقی، علم اصول، تعریف آن، موضوع، غایت، تمایز علوم و... می پردازد. در بخش دوم: نویسنده کوشیده با توجه به رکود فقه موجود در حوزه و گریز از آن، به راه کاری دست یازد تا این رکود را به جریان اندازد و بیان کرده که با تجدید نظر در مسایلی از قبیل موضوع فقه اسلامی، شکل و فرم فقه اسلامی، روش استنباط و شوون فقیه، ناچار باید به تطور فقه اسلامی و مذاهب فقهی و تاثیری که هر یک از این مذاهب بر دیگری داشته اند، نظر داشته باشیم. که با توجه به این تطور در فقه اسلامی، 1- هم جواب کسانی داده می شود که فقه اسلامی را زاییده تلمود و حقوق موضوعه یونان و روم و یمن می دانند، 2_ و هم تعصب ها نسبت به یک شکل خاص و یا موضوع محدود و یا روش ناهنجار، از میان می رود، 3_ و هم با توجه به تاثیر متقابل مذاهب فقهی به روش اصیل فقه شیعی، دسترسی پیدا می شود، 4_ و هم شوون فقیه و کارهای او مشخص می شود.
صفحات کتاب :
52

کتاب های مشابه درآمدی برعلم اصول وجایگاه فقه و شوؤن فقیه