امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
انتقاد پیچیده است . کلماتی که شما برای انتقاد استفاده می کنید، حالات روحی طرفین،
ماهیت روابط شما با منتقد یا کسی را که مورد انتقاد شماست،
صفحات کتاب :
20

کتاب های مشابه خلاصه کتاب قدرت انتقاد سازنده