نظر شما چیست؟
این ها که شخصیت های داستانام هستن اینجا چکار می کنن؟کمی جابه جا شد و گفت:- اینجا دنیای ادبیاته درون توئه دیگه، این ها هم شخصیتهای شکل گرفته درون توئن،گوش کن...!این زمزمه ها رو می شنوی؟گوش دادم... آره ، آره...آشناین اما جایی نشنیدمشون...این ها جملاتی هستن که در آینده خلق کنی، گوش کن...آره، گفتم آشناین...خوب من تورو آوردم در اعماق وجود خودت، اینجا دنیای ادبیات شکل گرفته درون توئه، پس برای به دست آوردنش نیازی به جواب آزمون نداری ، چون تو خودتت صاحب و خالق یک دنیای بزرگی...وای وای، باید برم،با آقا جلال و سیمین خانم همسرش قراره بریم دیدنی نیما،بنده خدا یکم مریض احواله...
صفحات کتاب :
18

کتاب های مشابه حوض آبی رنگ