کتاب درسهایی از قرآن: نقش ایمان به معاد در تربیت انسان

امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
رایگان
نظر شما چیست؟
ایمان به معاد، خیلی در تربیت کارساز است. ببینید اگر چاه خشک باشد و خواسته باشید که با سطل در آن آب بریزید، این چاه آب دار نمی شود، باید چاه از درون آب داشته باشد. (برگرفته از درسهایی از قرآن در تاریخ 92/5/7)...
صفحات کتاب :
8

کتاب های مشابه درسهایی از قرآن: نقش ایمان به معاد در تربیت انسان