امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان
نظر شما چیست؟
ﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽﺗﺤﻮﻻﺕ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪﻥ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻇﻬﻮﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ، ﺭﺷﺪ ﺷـﺮﻛﺖﻫـﺎﻱ ﭼﻨـﺪ ﻣﻠﻴﺘﻲ، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﮔﺮﻡ ﺷﺪﻥ ﺳﻴﺎﺭﻩ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺑـﺸﺮ ﻗـﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻳﻢ...
صفحات کتاب :
24

کتاب های مشابه خلاصه کتاب جهانی شدن