امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
5,000
نظر شما چیست؟
در کشور ما نیز چه در زمان هایی که هنوز فکر و اندیشه ی اسلامی مقدرات آن را تحت نظر خود نگرفته بود و چه در ادواری که نظام ارزشی اسلام نوع نگاه و رفتار مردمان را زیر فرمان و هدایت گرفته، جوانی به عنوان دورانی طلایی شناخته می شود که دستورات موکدی برای برنامه ریزی و هدایت عالمانه ی آن وارد شده است که...
صفحات کتاب :
64

کتاب های مشابه جوانان و آسیب ها